Základní škola Lázně Kynžvart  je úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Provoz byl zahájen 1.9.1976. Škola je obklopena rozsáhlým pozemkem parkového rázu. Činnost probíhá ve třech budovách – hlavní, přístavbě a tělocvičně – propojených spojovacími chodbami. V hlavní budově jsou všechny kmenové třídy, dále pak laboratoř, učebna PC, cvičná kuchyňka, sborovna a kabinety. Přístavba školy se školní kuchyní a jídelnou byla přebudována především pro potřeby mateřské školy. Nachází se zde rovněž školní družina, žákovská knihovna a učebna výtvarné výchovy. Vnitřní technický stav budovy je dobrý, škola má hezkou estetickou výzdobu, dobré hygienické zázemí. Prosluněné třídy jsou vybaveny novým nábytkem a úsporným osvětlením. K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu a venkovní víceúčelové hřiště. Pro veřejná vystoupení žáků se využívá prostorná jídelna školy. Počítačová učebna je dobře vybavená – má 18 počítačů zapojených do sítě, internet je přístupný ve všech prostorách školy. K výuce škola využívá 5 interaktivních tabulí. Dále je žákům k dispozici žákovská knihovna. Vybavení školy učebnicemi je na velmi dobré úrovni, vybavení pomůckami je průměrné, ale dostatečné.Těžištěm výchovně vzdělávací oblasti je osobnost dítěte – jeho všestranný rozvoj, individuální přístup k žákům, týmová spolupráce a téměř rodinné prostředí. Nízké stavy žáků ve třídách umožňují více se věnovat dětem se specifickými poruchami učení, prospěchově slabším a z málo podnětného rodinného prostředí. Škola neopomíjí práci s nadanými a talentovanými žáky. Od 3. třídy vyučujeme německý jazyk 3 hodiny týdně, od 7. třídy se vyučuje 2 hodiny týdně druhý cizí jazyk – anglický jazyk. Základní škola využívá všech předností, které přinesla integrace s mateřskou školou – uskutečňuje se řada společných akcí, zkvalitňuje se spolupráce učitelek MŠ a 1. stupně, dětem je umožněn klidný přechod z MŠ do 1.třídy ve známém prostředí. Ve škole pracuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Vzhledem k téměř rodinnému typu školy se u nás minimálně vyskytují soc. nežádoucí jevy, hned se o nich ví a hned se řeší.Škola nabízí dětem řadu různých zájmových kroužků. Žáci často navštěvují divadelní představení, koncerty, účastní se výletů a exkurzí. Řada žáků je zapojena pod hlavičkou TJ Sokol v oddílech házené a kopané. Jiné děti mohou navštěvovat přímo ve škole různé hudební obory Základní umělecké školy z Mariánských Lázní. U dětí mají úspěch tradiční sportovní akce – především Olympiáda Mikroregionu Mariánskolázeňsko, stejně jako kulturní akce a vystoupení pro veřejnost – např. Školní akademie nebo Vánoční koncert tří generací.Neustále se prohlubuje a zkvalitňuje několikaletá spolupráce s německou partnerskou školou v Mantelu.Ve škole pracuje Školská rada a Sdružení rodičů a přátel školy. Usilujeme o prohlubování spolupráce s rodiči žáků. Den otevřených dveří je určen pro rodiče žáků 1.stupně, ale po domluvě s vyučujícím mohou rodiče nejen 1.stupně navštívit školu kdykoliv. Je vypracován systém třídních schůzek a konzultačních dnů.

Přínosem pro školu je spolupráce s významnými místními podniky :

  • Léčebné lázně LK
  • Lesy ČR – lesní závod Kladská
  • Eutit Stará Voda