Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.00 hodin

Zavřeno je v sobotu a v neděli a v době státního svátku, dále pak vzhledem ke spojení se základní školou po dohodě s rodiči i v době vánočních prázdnin a o letních prázdninách vždy v  srpnu, případně 1 týden v červenci. V době školních prázdnin (jarní, podzimní, pololetní) je mateřská škola v provozu.

Scházení a rozcházení dětí

 • děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8.00 hodin, jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální nutné potřeby rodičů.
 • po obědě se děti rozcházejí od 12.00 do 12.30 hodin nebo po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů
 • odpoledne se děti rozcházejí od 14.45 do 16.00 hodin
 • pokud rodiče z nějakého závažného důvodu nemohou své dítě vyzvednout do 16.00 hodin, oznámí tuto skutečnost neprodleně telefonicky učitelce a domluví s  ní další postup

Zamykání budovy

 • mateřská škola se uzamyká od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.30 do 14.45 hodin
 • v době uzamčení MŠ mohou rodiče použít vchodu základní školy.
 • mateřská škola končí v 16:00h, ne déle.

Omlouvání dětí

 • na tentýž den osobně nebo telefonicky, nejpozději do 8.00 hodin
 • na následující den kdykoli v průběhu dne telefonicky
 • pokud dítě bez omluvy nedochází do MŠ déle než 2 měsíce, může být docházka do MŠ ukončena
 • rodiče musí své děti omluvit
 • rodiče, jejichž děti navštěvují MŠ posledním rokem, jsou povinni podle školského zákona své dítě omluvit, případně nahlásit delší nepřítomnost a důvod jeho nepřítomnosti.

Počet tříd: dvě věkově smíšené třídy

Rozdělení dětí:

 • do dvou věkově smíšených tříd
 • třídy jsou spojovány od 6.00 do7.30 – v II. třídě a od 15.15 do 16.00 – v II. třídě
 • děti mají možnost se po dohodě s učitelkou pohybovat v obou třídách
 • třídy jsou naplňovány s přihlédnutím k rovnoměrnému rozložení pohlaví i věku dětí. Rozdělení provádí vedoucí učitelka. Mají- li rodiče speciální přání o umístění svého dítěte do určité třídy, je jim vyhověno, umožňují- li to možnosti. Stejně tak se zohledňuje sourozenec ve třídě, či přátelství dětí. Třídy nejsou izolované, děti se mohou navštěvovat. Při pobytu venku jsou obě třídy společně, děti se tudíž vidí a mají možnost si spolu hrát.

Společné aktivity obou tříd:

 • tradice školy
 • exkurze, výlety
 • akce podle plánu činností
 • vzájemné návštěvy jednotlivých dětí podle jejich zájmu
 • divadelní představení
 • sportovní aktivity – sportovní den, otužování, cvičení jógy, návštěvy tělocvičny

Rozdělení učitelek do tříd: všechny učitelky na plný úvazek pracují s dětmi obou tříd, učitelky na zkrácený úvazek pracuje s dětmi I. třídy

Denní režim dětí

Učitelka pružně reaguje na vzniklou situaci a zájem dětí, režim je flexibilní

Blok dopoledních činností obsahuje:

 • komunitní a uvítací kruh
 • spontánní hra – dítě si vybírá podle nabídky, svého aktuálního zájmu, vlastní potřeby a fantazie.
 • činnosti nabízené učitelkou – podle týdenního podtématu měsíčního integrovaného bloku, převládá individuální nebo skupinová aktivní činnost dětí v centrech aktivit. Výběr činnosti závisí na zájmu dítěte. Dítě má možnost kdykoli od činnosti odejít a odpočinout si.
 • relaxační chvilky – učitelka je zařazuje podle momentálních potřeb dětí
 • pohybové, jazykové, hudební chvilky
 • sportovní činnosti – cvičení v tělocvičně ZŠ – 1x týdně
 • ranní svačina – průběžně od 8.30 do 9.00. Děti se samy obsluhují, nalévají si nápoje
 • pobyt venku – za každého počasí. Děti nechodí ven pouze při silném větru nebo dešti a při teplotě nižší než  –10 stupňů. Převládá spontánní pohybová aktivita dětí.
 • oběd – od 11.30 do 12. 00 -děti si prostírají, odnášejí použité nádobí, přinášejí jídlo
 • hygiena po obědě

Blok odpoledních činností obsahuje:

 • odpolední odpočinek – děti nejsou rozděleny podle tříd, ale podle věku, případně potřeby spánku na spící a nespící, jsou v oddělených třídách, aby se vzájemně nerušily. Spící děti (od 2 do zpravidla 5 let) mají kdykoli možnost vstát a hrát si u stolků. Ne spící děti (předškoláci, zpravidla 5-6 let, s OŠD do 7 let) odpočívají půl hodiny na matracích (poslech četby na pokračování, relaxační hudby). Poté následují:
 • zájmové aktivity
 • příprava na školu
 • dokončování rozdělaných činností z ranního bloku – podle zájmu dětí
 • individuální práce s dětmi podle jejich potřeb
 • pohybová chvilka
 • odpolední svačina – průběžná od 14.30 do 15.00
 • spontánní hra

Přijímací řízení

 • Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v době od 2. do 16. května v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.
 • Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka školy. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo na webových stránkách školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ.
 • V případě, že je naplněna kapacita školy a dítě do třech měsíců od rozhodnutí o přijetí do mateřské školy nenastoupí a zákonný zástupce dítěte tuto skutečnost předem neoznámí vedení školy, může být dítěti docházka do MŠ ukončena.
 • Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, které v daném školním roce navštěvují MŠ posledním rokem, nebo kterým byl povolen odklad školní docházky.
 • Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let, ve výjimečných případech dětem mladším tří let do začátku školní docházky. Dítě mladší dvou let se do mateřské školy nepřijímá nikdy.
 • Děti mladší 3 let jsou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců. Zkušební doba slouží k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám školy. Děti mladší 3 let musí být způsobilé plnit požadavky stanovené Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské školy.
 • MŠ se naplňuje do výše volné kapacity – 50 dětí

Kritéria přijímání do MŠ

KritériumBodové ohodnocení
1. Opakované podání žádosti1 rok1
2. Věk dítěte5 let4
4 roky3
3 roky2
2 roky1
3. Trvalý pobyt dítěteTrvalý pobyt ve spádové oblasti3
Trvalý pobyt v ostatních obcích1
4. Individuální situace dítěteDítě se hlásí k celodennímu provozu2
Školu navštěvuje sourozenec dítěte2
Dítě žije v znevýhodněném prostředí
( sociálně, jazykově, matka je samoživitelka)
2