kontaktní email : skolska.rada@zslk.cz

* poskytovatelem a provozovatelem emailových služeb je společnost Microsoft. Škola využívá produkt Microsoft Office 365 pro školy, který splňuje veškeré zákonné podmínky pro jeho provozovaní a poskytování v rámci platných zákonů a nařízení EU a ČR a to včetně GDPR. Přístup do schránek má pouze vlastník, v tomto případě například školská rada. V případě porušení zákona, podezření na spam, zneužití emailu a při splnění dalších zákonných podmínek, může správce adekvátně reagovat na danou situaci..

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 2021 – 2024

zástupci zřizovateleJindřich Zíval Věra Stiborová
zástupci pedagogických pracovníkůMgr. Olga Lukašáková Mgr. Martina Karenovičová
zástupci zákonných zástupců nezletilých žákůIng. Petra Petráková, Diana Kletečková